školská rada

Školská rada byla vytvořena na podkladě zákonů České republiky, aby umožnila rodičům, zřizovateli a pedagogům podílet se na vedení školy. Podrobněji je vše uvedeno níže (jednací řád školské rady a výňatek ze zákona).

Členové školské rady

za zřizovatele

  • Mgr. Iveta Hejduková
  • Martin Beneš
 • za pedagogické pracovníky
  • Mgr. František Bret – předseda
  • Naďa Šmahelová
 • za rodiče
  • Irena Svobodová
  • David Ferko

13. – 14. 10. 2022 proběhlo zasedání školské rady formou per rollam

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, KTERÉ PROBĚHLY 16.4. 2024, NAJDETE ZDE: VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2024

Jednací řád školské rady při ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193

 1. Školská rada vznikla na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání rozhodnutím Rady města č. 328/05 ze dne 16. 6. 2005.
 2. Školská rada má 6 členů, v čele školské rady stojí předseda, administrativní úkoly komise plní tajemník.
 3. Školská rada je poradním orgánem školy a projednává záležitosti vyplývající z § 167 a §168 Zákona č. 561/2004 Sb v aktuálním znění.
 4. Jednání školské rady svolává předseda a to minimálně 2x ročně (§ 167, odst. 7). Na vyzvání předsedy je povinen se na její jednání dostavit ředitel školy nebo jím pověřený zástupce.
 5. Materiály týkající se řešených bodů jednání budou po předchozí dohodě s předsedou zaslány členům rady prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty (lze dohodnout i jiný postup, např. v případě schvalování výroční zprávy, školního vzdělávacího programu apod…).
 6. Při hlasování o rozhodnutí školské rady mají všichni hlasující jeden hlas, v případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
 7. Školská rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina členů rady (min. 4) a pro usnesení je potřebná nadpoloviční většina všech členů (min. 4), pro platnost usnesení lze zvolit i alternativu nadpoloviční většiny přítomných dle závažnosti projednávaných bodů (min. 3).
 8. Účast na jednání školské rady je povinná, v případě neúčasti je člen rady povinen se předem omluvit u tajemníka.
 9. Zápis o jednání školské rady provede tajemník rady, ověřuje jej předseda školské rady. Po ověření předsedou rozešle tajemník zápis všem členům rady prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty.
V Ústí nad Labem, 11.5.2015 Mgr. František Bret
předseda školské rady

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb.

§ 167

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

 1. Školská rada
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.