Povinně zveřejňované informace

 1. Název

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

ZŘIZOVACÍ LISTINA

3. Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZŠ ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
  403 31 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
  403 31 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

Po-Pá – 7:00 – 15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

472 731 819, 472 731 253, 472 731 480

4.6 Adresa internetové stránky

www.zsmojzir.cz

4.7 Adresa e-podatelny

skola@zsmojzir.cz

4.8 Další elektronické adresy

k.bendlmajer@zsmojzir.cz; f.bret@zsmojzir.cz; z.pazdera@zsmojzir.cz

5. Případné platby lze poukázat

ÚČET ŠKOLY: 881005329/0800

ÚČET FKSP: 107 – 881005329/0800

6.

44 555 211

7. DIČ

CZ 44 555 211

8. Dokumenty

8. 1.  Seznam hlavních dokumentů školy

8. 2.  Rozpočet

Aktuálně platný rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení školy.

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

ROZPOČET NA ROK 2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 – 2026

9. Žádosti o informace

Možnosti podání:

a)      Osobně v úředních hodinách na sekretariátu školy

b)      Písemně na adresu školy

c)       E-mailem na adresu skola@zsmojzir.cz

10. Příjem podání a podnětů

Možnosti podání:

a)      Osobně v úředních hodinách na sekretariátu školy

b)      Písemně na adresu školy

c)       E-mailem na adresu skola@zsmojzir.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních…, v platném znění
 • vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy

————

12. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 – 2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 – 3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 – 4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 – 6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

 • cena za 1 ks CD – 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 • cena za každou započatou 1 hodinu činnosti – 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

13. Licenční smlouvy

13. 1. Vzory licenčních smluv

_____

13. 2. Výhradní licence

                               _____

14. Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 – 2023

  

15. Oznamovací systém – qHlas

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing) je zde:

OZNAMOVACI SYSTEM ZŠ MOJZIR