INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ – DŮLEŽITÉ !!!

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče dostavte se ve dnech 7. 3. 2019 (v době od 6,50 do 16,30 hodin) nebo  8. 3. 2019 (v době od 6,50 do 15,00 hodin) na vedení naší školy z důvodu vyzvednutí zápisového lístku.

Jím po zveřejnění výsledů přijímacího řízení   potvrdíte , že Vaše dítě  bude studovat vybraný obor na střední škole, na kterou bylo přijato.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Podáním zápisového lístku uchazeč (zákonný zástupce) potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

V případě ztráty zápisového lístku zákonný zástupce musí písemně požádat o náhradní zápisový lístek, který mu bude vydán za poplatek 50 Kč.

Mgr. Marie Zimmermannová – výchovná poradkyně