Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř


zpět na stránky Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO : 44 555 211

Tel.:47 2731819, 47 2731253 Tel.řed./fax:47 2731480, e-mail: skola@zsmojzir.cz, www.zsmojzir.cz

Směrnice č. 8 / 2011


Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 • Obsah :
 • ČL. 1 – Výše úplaty
 • ČL. 2 – Úhrada úplaty
 • ČL. 3 – Doba placení úplaty
 • ČL. 4 – Vrácení úplaty
 • ČL. 5 – Rušení úplaty
 • ČL. 6 – Osvobození od úplaty
 • ČL. 7 – Sankce
 • ČL. 8 – Použití úplaty
 • ČL. 9 – Zrušovací doložka
 • Účinnost : 1.9.2011
 • Zpracoval : Mgr.Karel Bendlmajer
 • Schválil : Mgr.Karel Bendlmajer - ředitel školy
 • Počet stran : 2
 • Počet příloh : 0

V souladu s ustanovením § 123, odst. 3 a 4 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon), § 11 -14 vyhl. 74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání, a § 37, § 44 odst. 1 a § 45 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů, na základě zákona č.347/2010 Sb. a na základě doporučení RM Ústí n.L č.281/11 ze dne 21.4.2011, stanovuji výši příspěvku úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen „úplata“) ve školní družině takto:

  Článek 1 - Výše úplaty

  1. 60,-Kč na jedno dítě/měsíc ve školní družině (dále jen „ŠD“).

  Článek 2 - Úhrada úplaty

  1. Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen plátci).

  Článek 3 - Doba placení úplaty

  1. Úplata bude vybírána zálohově v zařízení, kde je dítě zapsané.
  2. Úplata bude vybírána na celé pololetí školního roku a to vždy do 30.9. a do 31.1.
  3. Při pozdějším nástupu bude úplata hrazena od měsíce nástupu do konce pololetí.

  Článek 4 - Vrácení úplaty

  1. Úplata za ŠD bude vrácena v případě přemístění dítěte na jinou základní školu a to od měsíce následujícího po přemístění.

  Článek 5 - Rušení úplaty

  1. Úplatu lze předem zrušit z důvodu nemoci dítěte trvající měsíc a déle, pouze s lékařským potvrzením.

  Článek 6 - Osvobození od úplaty

  1. Ve výjimečných případech může ředitel na žádost plátce a na základě ustanovení § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. v aktuálním znění rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty zejména v případech dětí se sociálním znevýhodněním, a to maximálně na dobu jednoho roku.
  2. Žádost o prominutí bude posuzována vždy od měsíce, v němž byla podána.

  Článek 7 - Sankce

  1. V případě, že zákonní zástupci dítěte neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelem jiný termín úhrady, nebudou služby školní družiny poskytovány.

  Článek 8 - Použití úplaty

  1. Úplata bude použita na částečnou úhradu nákladů ŠD.

  Článek 9 - Zrušovací doložka

  1. Tato směrnice ruší a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Směrnici k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině č.10/2007

 1. V Ústí nad Labem 30.8.2011

Mgr. Karel Bendlmajer
ředitel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

logo Ústí nad Labem

Kontakt na ředitele

Mgr. Karel Bendlmajer, ředitel

tel. + fax: 472731480

e-mail: k.bendlmajer@zsmojzir.cz

© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.